Verslag 2e vergadering Dialoogtafel

De waardedalingsregeling van de NAM moet voor het einde van het jaar op een aantal punten worden aangepast. De Tafel waardeert de regeling als een eerste stap en is positief over de bereidheid van de NAM het overleg hierover te voeren. Dat is de uitkomst van de bespreking van die regeling aan de Dialoogtafel Groningen, zie www.dialoogtafelgroningen.nl

De regeling is bedoeld om mensen die hun woning hebben verkocht te compenseren voor de waardedaling door aardbevingen en wordt half april gepubliceerd. De deelnemers aan Tafel begrijpen dat de NAM de huidige regeling snel wil toepassen, maar stellen op een aantal punten verbeteringen voor.

Ten eerste wordt een onafhankelijke toetsing gedaan van de methode die de NAM hanteert om de waardedaling te bepalen. Dat kan leiden tot een andere werkwijze. Als dat gebeurt, wordt bij de gevallen waarin door die nieuwe werkwijze een hogere vergoeding wordt vastgesteld, het verschil door de NAM alsnog aan de betrokkenen uitgekeerd.

De regeling geldt nu voor acht gemeenten in Noordoost Groningen. De Tafel vindt de gemeentegrenzen van beperkte betekenis. De NAM onderzoekt op verzoek van de Tafel hoe betere grenzen gedefinieerd kunnen worden.

De regeling is van toepassing op huizen die zijn verkocht. Mensen van wie de woning onverkoopbaar is geworden door de aardbevingen, kunnen een beroep doen op de bestaande commissie ‘bijzondere situaties’, die is ingesteld als vangnet voor schrijnende gevallen.

Bedrijfspanden vallen niet onder de waardedalingsregeling die nu van kracht wordt. De Tafel vindt het absoluut noodzakelijk dat de NAM voor waardedaling van bedrijfspanden ook tot een regeling komt.

De NAM streeft ernaar de regeling voor het einde van het jaar aan te passen op de punten die de Tafel naar voren heeft gebracht, zo mogelijk voor 1 oktober.