Johan van Omme Johan van Omme

Johan van Omme (1949, Utrecht) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Medio jaren 70 maakte hij deel uit van de Steungroep Jeugd en Jongeren aan het Instituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie. Tijdens zijn studie was hij o.a. actief bij CSRG annex open jongerencentrum VERA, bij het Centraal Bestuursorgaan Studentenvoorzieningen CBO en in de stadsvernieuwing (SVO).

Hij werkte in verschillende functies bij woningcorporaties in Flevoland, stadsgewest Utrecht, regio Haaglanden en Oost Groningen (klant en markt, gebiedsontwikkeling) en als docent/onderzoeker in het hoger beroepsonderwijs (Hanzehogeschoo, Stenden).

Daarnaast is hij nu o.a. actief bij de Vereniging Groningern Dorpen, www.groningerdorpen.nl, een mannenkoor www.egbmannenkoor.nl en een woonvoorziening voor ouderen www.hoogwatum.nl


Tom Postmes Tom Postmes

Tom Postmes is hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Hij bestudeert gedrag en gedragsverandering in verschillende soorten groepen, waaronder "gewone" teams, maar ook virtuele groepen en gemeenschappen, organisaties en massagedrag. Hij probeert onder meer te begrijpen hoe sociale normen, zelfbeeld en identiteit ons sociale (en soms a-sociale) gedrag beïnvloeden.

Over zijn inzichten publiceert hij in wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Maar hij schreef ook enkele Nederlandstalige publicaties voor meer algemeen publiek, onder meer in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Recent probeerde Postmes samen met zijn collega’s in kaart te brengen hoe de Groninger bevolking reageert op de bevingen en de commotie eromheen. In dit onderzoek staan de gevoelens en het handelingsperspectief van de bewoners van de aardbevingsregio centraal.


Cor Zijderveld Cor Zijderveld

Cor Zijderveld  is o.a. (part time) Vz. van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE). SBE is een professionele belangenbehartiger (met full time directeur + staf) voor de ca. 110 aangesloten lid bedrijven (hoofdzakelijk grotere bedrijven met een vestiging in de Eemsdelta of anderszins actief in de Eemsdelta). SBE heeft 4 bloedgroepen:

 • Industrie
 • Energie
 • Havens en Logistiek
 • Dienstverlening 

Doelstellingen van SBE zijn:

 1. Belangenbehartiging van de aangesloten leden
 2. Kennisuitwisseling van de leden
 3. Promotie en economische versterking van de Eemsdelta 

SBE speelt een actieve rol in de structuurversterking van de bedrijven in de Eemsdelta (advies commissie Rein Willems van maart j.l.) en in de gasbevingsproblematiek m.b.t. de consequenties voor de bedrijven in de regio. Tevens is SBE actief in dossiers als vergroening en verduurzaming van het bedrijfsleven (Eemsdelta Green), Economie & Ecologie in Balans, Geluidsproblematiek etc. etc


Bea Blokhuis Bea Blokhuis

Bea Blokhuis (Amsterdam , 1958) studeerde Klassieke Talen aan de VU te Amsterdam. Tijdens haar studie was ze als student-assistent bij ZWO betrokken bij de editie van prof. dr. S.R. Slings van Plato’s Politeia, Oxford Classical Texts (Oxford, 2003).

Na haar studie werkte ze aan de Rug, als Aio en als docent Latijn en Grieks. Ze was gedurende enige jaren AiO-contactpersoon RuG bij het Netwerk Mediëvistiek. In 2004 voltooide ze aan de RuG  haar dissertatie  De vitae van de Angelsaksische heiligen van Ely in de twaalfde eeuw: hagiografie in context, promotores prof. dr C.H.J.M. Kneepkens en prof. dr A.A. MacDonald.  Ze is nu verbonden aan de Faculteit GGW als docent Grieks en aan de Faculteit der Letteren als docent Middeleeuws Latijn en is lid van de editiegroep Kroniek van Helinand van Froidmont o.l.v. prof. dr C.H.J.M. Kneepkens,  Hiernaast is ze sinds 2006 werkzaam  als docent klassieke talen aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.

Als lid van SI club De Eemsmond, onderdeel van de wereldwijde vrijwilligersorganisatie en NGO  Soroptimist International, zet zij zich in voor verbetering van de positie van vrouwen en kinderen wereldwijd (http://www.soroptimistinternational.org/).

Sinds 1992 is ze woonachtig in Delfzijl, waar ze diverse gaswinningsgerelateerd aardbevingen heeft meegemaakt, waarbij ook schade aan haar huis is ontstaan en waarbij ze ervaring heeft opgedaan met het schadetaxatiesysteem van de Nam en de toegevoegde waarde van de Onafhankelijke Raadsman (‘gasombudsman’) Leendert Klaassen (info@onafhankelijkeraadsman.nl).

Ze is lid van de Groninger Bodembeweging (http://www.groninger-bodem-beweging.nl/ ) en zet zich specifiek in, zowel via ludieke acties als via kritische vragen op wetenschappelijke of informatieve bijeenkomsten, om aandacht te vragen voor de psychische schade die wordt veroorzaakt door de gaswinning in Groningen.  Een van deze acties behelst het declareren bij de Nam-directie van een reddingsvlot in verband met de aardbevingsgevoeligheid van dijken, zeesluis en dijkcoupures in Delfzijl . 


Frans Stokman Frans Stokman

Prof.dr. Frans N. Stokman - Initiator en Voorzitter van het Bestuur van Grunneger Power, een energie coöperatie voor de stad Groningen en omgeving, opgericht eind maart 2011. Zie www.grunnegerpower.nl. Vanaf medio april 2012 levert Grunneger Power ook energie met de statutaire verplichting alle exploitatieoverschotten daaruit te herinvesteren in lokale duurzame projecten.   

Medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Samen Energie Neutraal die zich ten doel stelt dorpen en buurten in de drie Noordelijke provincies te begeleiden om in 10 jaar geheel energie neutraal te worden. De Drentse dorpen Ruinerwold en Koekangerveld zijn de eerste twee dorpen die het proces zijn ingegaan. Met diverse andere dorpen en buurten wordt momenteel overleg gevoerd.

Sinds 1977 hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit, gespecialiseerd in analyse en strategische interventie in complexe collectieve besluitvorming, informele sociale netwerken en sociale interventies om burgerparticipatie te bevorderen.

Sinds 1994 wetenschappelijk directeur van decide (dutch) en vanuit die functie verantwoordelijk voor een groot aantal strategische interventies bij de overheid en in het bedrijfsleven.


 Lambert de Bont Lambert de Bont

prof.Dr. L.M.G. de Bont (1950), emeritus hoogleraar Mondziekten en Kaakchirurgie RuG / UMCG, studeerde Tandheelkunde en enkele jaren Geneeskunde aan de RuG. Na zijn specialistenopleiding , promoveerde hij in 1985 en was hij van 1994 tot 2012 hoogleraar en afdelingshoofd in het UMCG.

Lambert de Bont, officier in de Orde van Oranje Nassau, heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring, voornamelijk gerelateerd aan zijn vakgebied.

Sinds april 2013 is hij bestuurslid van de Groninger Bodem Beweging en zeer betrokken bij de problematiek rond de gaswinning in Groningen. Vanuit de Groninger Bodem Beweging bezet hij een stoel aan de Dialoogtafel.


Marc van Rijsselberghe Marc van Rijsselberghe

Marc is ondernemer, adviseur en marketeer. Hij heeft op Texel het Zilt Proefbedrijf opgericht waar de zouttolerantie wordt onderzocht van nieuwe gewassen maar ook van gangbare landbouwgewassen als aardappel, biet, granen, wortel, ui etc. Marc is deelnemer in de Zilte Kenniskring, zat in de denktank van de WaddenAcademie, werkt samen met de Vrije Universiteit, de WUR, het Louis Bolk Instituut, de RUG, het Koninklijk NIOZ, Proeftuin Zwaagdijk en nog vele andere instellingen. Daarnaast coacht hij zijn windsurfende zoons, en is onder meer betrokken in de organisatie van de jaarlijkse Catamaranrace rond Texel.

Opleiding:  Vrije School Rotterdam. Eerste werkervaring dierverzorger en klusjesman bij de Stichting Texels Museum (Ecomare). Daarna Opleiding manager biologisch-agrarische landbouw aan het Emerson College in Sussex, Verenigd Koninkrijk (1972). Bedrijfsleider biologisch-dynamische boerderij Sint Donatus te Texel 1975-1998, tevens productontwikkeling en marketing, in die periode ruim 160 producten ontwikkeld en in de markt gezet waarvan een 6-tal geflopt.

In 1990 gestart met de TMNP BV (Texelse Milieuvriendelijke NatuurProducten BV) om risicorijke innovatieve producten buiten de Stichting Sint Donatus te plaatsen. De doelstelling van TMNP luidt: “De handel in producten uit de milieuvriendelijke agrarische sector en de ontwikkeling van nieuwe producten op dit gebied. (....)”. In die tijd oprichter van de vereniging Texels Product om de promotie van streekproducten op Texel te stimuleren. Daarnaast samen met Henk Pilat de Waddengroep opgericht voor het begeleiden, certificeren en promoten van streekproducten in de gehele (trilaterale) waddengebied.

Marc van Rijsselberghe, begon 17 jaar geleden met het telen van enkele ha zilte groenten (zeeaster, ook wel lamsoor genoemd, leverde op 2 ha enkele jaren een bladproductie van 32.000 kg/ha/jr). Bij opschaling voorkwam een niet-voorziene calamiteit dat dit experiment kon doorgroeien. Toen de Vrije Universiteit hem in 2003-4 vroeg om als ondernemer mee te doen in een project Zilte Landbouw om de onderzoeken in het laboratorium aan te vullen met veldonderzoek, stapte hij enthousiast in.

 


Frans Jaspers Frans Jaspers

Na het behalen van het diploma Gymnasium-? , Geneeskunde (arts-diploma,1978, Rijksuniversiteit Utrecht) en ziekenhuiswetenschappen (extra hoofdvak doctoraal, 1976, interuniversitaire studie van RUU (Geneeskunde) en TH-Eindhoven (Bouwkunde), gestudeerd. Intussen ook het Amerikaans arts-examen behaald (ECFMG, juli 1977).

Na beëindiging per 31 december 2012 van de functie als bestuurder van het UMCG te Groningen, vanaf 1 januari 2013 op verzoek van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het UMCG in deeltijd de functie van politiek-bestuurlijke adviseur/lobbyist ten behoeve van de strategische projecten ‘Healthy Ageing – 2020’ en Partikel-therapie Faciliteit Groningen (PTFG). In het verlengde daarvan ook lobbyist voor de regionale en (inter-) nationale ‘Healthy Ageing’-agenda.

Hoofdfunctie bij UMCG 1992-2012 - Lid Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). 

Nevenfuncties, o.a.

 • Raad van Commissarissen Groningen Airport Eelde  
 • Voorzitter Sociaal Economische Raad Noord-Nederland
 • Lid Raad van Toezicht Universitätsklinikum / Technologischen Universität Dresden 

Henk Moll Henk Moll

Prof. dr. Henri C. Moll (1952) heeft natuurkunde gestudeerd in Groningen. Na zijn studie heeft hij zich ontwikkeld tot een onderzoeker op het gebied van energie en milieukunde. In zijn proefschrift (1993) heeft hij met behulp van dynamische systeemanalyse modellen ontwikkeld om de relatie tussen veranderd materiaalgebruik en milieubeslag te onderzoeken (met als casestudies de auto en huishoudelijke koeling).

Sinds 1992 is hij als staflid verbonden aan het Centrum voor Energie en Milieukunde IVEM van de Universiteit van Groningen. Sinds 1997 is hij werkgroepleider van de Energie en Materialen onderzoekswerkgroep van het IVEM. Sinds 2004 is hij werkzaam als adjunct hoogleraar met als leeropdracht het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in relatie tot duurzame productie en consumptie.

In de periode 2009 tot 2014 was hij (waarnemend) voorzitter van het Centrum voor Energie en Milieukunde IVEM en was hij verantwoordelijk voor de Master opleiding Energy and Environmental Sciences. Hij heeft verscheidene (interdisciplinaire) onderzoeksprojecten gecoördineerd onder andere in het kader van NWO-programma’s en het Nationale onderzoeksprogramma (NOP) naar Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering. Hij heeft aan verscheidene internationale netwerken deelgenomen betreffende levenscyclus analyse (LCANET en CHAINET), materiaalstroom accounting (ConAccount), en systeemmodellering en duurzame ontwikkeling (INRIC, International Network of Resource Information Centers).

Recenter is hij betrokken geweest bij verscheidene onderzoeken (o.a. gefinancierd door EU en NOVEM) aangaande mogelijkheden om het energiegebruik, de mobiliteit en het consumptief gedrag van huishoudens te verduurzamen. In 2006 kwam onder zijn leiding scenariostudies tot stand aangaande de implementatie van hernieuwbare energiebronnen in Noord Nederland voor de periode 2005 – 2035. Zijn methodologische belangstelling ligt vooral bij het ontwikkelen en toepassen van ketenanalytische methoden, het ontwikkelen van scenario’s rond energie- en materiaalvraagstukken, en het toepassen van systeemdynamische modellering.

Naast het werk aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij altijd politiek maatschappelijk actief geweest. In de periode 1982 – 1996 was hij lid van de gemeenteraad van Groningen. In de periode 1996 – 2007 was hij lid van de Provinciale Staten van Groningen.

Op dit moment is hij onder meer voorzitter van de Adviescommissie Verkeer en vervoer van de gemeente Groningen en de commissie rechtsbescherming van de Provincie Groningen.

Hij publiceert geregeld opiniestukken over de maatschappelijke aspecten van energie- en duurzaamheidsvraagstukken.


Jako Jellema Jako Jellema

ir. Jako Jellema, project manager engagement EnergySense bij de Energy Academy Europe en onderzoeker bij de Bèta Wetenschapswinkel van de RUG.

EnergySense – onderzoek, innovatie & participatie | is een grootschalig populatieonderzoek in de Energy Valley regio met als doel het begrijpen van veranderingspatronen in houding, gedrag en energie gebruik.

EnergySense creëert inzicht in hoe huishoudens kunnen bijdragen aan energietransitie. Het is een onderzoeksproject en tegelijkertijd een omgeving voor technische en sociale innovaties. In Noord Nederland zullen 10.000 huishoudens deelnemen gedurende vijf jaar. http://www.energyacademy.org/EnergySens(http://www.energyacademy.org/EnergySense)e(http://www.energyacademy.org/EnergySense) (Engelstalig)

Bèta Wetenschapswinkel - Bij de Bèta Wetenschapswinkel kunnen maatschappelijke organisaties vragen stellen die door studenten beantwoord worden in de vorm van een bachelor- of masterscriptie, of een artikel: http://www.rug.nl/science-and-society/science-shops/beta-wetenschapswinkel/


Gerrit Euverink Gerrit Euverink

Gerrit Jan Willem Euverink (1966) is in 1995 in de microbiologie/biochemie gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van 1994 tot halverwege 1998 werkte hij als onderzoeker aan het Nedelands Instituut voor Koolhydraattechnologie (NIKO-TNO). Daarna keerde hij terug naar de Rijksuniversiteit Groningen waar hij contractresearch uitvoerde om met behulp van robottechnologie zeer snel, nieuwe biokatalysatoren te vinden.

Hij was betrokken bij samenwerkingen met verschillende Nederlandse en buitenlandse chemische bedrijven en bij verschillende, door de EU gefinancierde, onderzoeksprojecten. Begeleiding en motivatie van studenten, promovendi en onderzoekers was een belangrijk deel van zijn werk.

In 2004 werd hij plaatsvervangend wetenschappelijk directeur van Wetsus, Centre of excellence for sustainable Water Technology in Leeuwarden. Hij is als programmadirecteur betrokken bij de opzet, uitvoering en coordinatie van het onderzoeksprogramma watertechnologie. Dit multidisciplinaire onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van nationale en internationale kennisinstellingen en bedrijven. In 2007 is Wetsus door het Ministerie van Economische Zaken erkent als Technologisch Top Instituut Watertechnologie.

Per 1 november 2011 kwam hij in dienst van de Ru Groningen.


Sander Wubbolts Sander Wubbolts

Sander Wubbolts is werkzaam voor Bouwend Nederland regio Noord als adviseur Bouw & Infra.

Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. 

Bouwend Nederland regio Noord houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Drenthe, Friesland en Groningen. Vanuit regio Noord zijn wij in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Daarnaast onderhouden wij contacten met de onderwijsinstellingen.

Vanuit mijn functie ben ik betrokken bij  ontwikkelingen rondom de bevingen. Deze bevingen hebben gevolgen voor het gevoel van veiligheid en toekomstzekerheid van bewoners in het gebied en het economisch perspectief van de regio.

Deze ontwikkelingen zijn voor de bouwsector belangrijk. De sector haalt er veel werk uit en wordt uitgedaagd tot het bieden van innovatieve oplossingen.

Daarnaast is het de kans om ketensamenwerking in de bouw versneld te introduceren en kennis op het gebied van ‘bevingsbestendig’ bouwen te ontwikkelen en borgen.

In voorgaande banen ben ik werkzaam geweest in het vastgoed bij zowel commerciële partijen (makelaardij en projectontwikkelaars) als de overheid (gemeente Groningen, Dienst ROEZ).


Jelle Pama Jelle Pama

Jelle Pama is geboren in Friesland op 14-07-1964. Van jongs af aan gefascineerd door de bouw, mede omdat mijn vader bij een aannemer werkte. Dus gekozen voor een technische opleiding en wel Civiele Techniek aan de TU Delft.

Ruim 20 jaar gewerkt bij ingenieursbureaus in Rotterdam, Ijmuiden en de laatste 12 jaar bij ingenieursbureau Wassenaar in Haren. De functie die ik hierin vervulde was adviseur constructies / projectleider bij complexe utilitaire bouwwerken. Denk hierbij aan musea, parkeergarages, ziekenhuizen, onderwijsgebouwen etc.

Vanaf 2012 actief bij de Hanze als hogeschooldocent en inhoudelijk verantwoordelijk voor de afdeling Constructief Ontwerpen. Daarnaast mede-initiatiefnemer van het nieuwe kenniscentrum over aardbevingen ‘EPI-centrum Noord-Nederland’ (E = educatie, P = platform, I = innovatie).

Verder bezig met het ontwikkelen van een post-bachelor opleiding ‘Aardbevingen en diepe ondergrond’ voor professionals, welke 26 september van start gaat. Voor studenten wordt er vanaf september een minor aangeboden over aardbevingen. 


Ivo Lochtenberg Ivo Lochtenberg

Ivo Lochtenberg (1965), MBA, MSM - Na 10 jaar in diverse organisaties (profit en non-profit) ingrijpende veranderingen te hebben begeleid als HRM professional, nam Lochtenberg in 2000 het initiatief tot oprichting van Nieuw Akademia, een coöperatie van wetenschappers, kunstenaars en consultants. Deze werken samen vanuit de overtuiging dat complexe vraagstukken het best bediend worden met een multidisciplinaire aanpak. Grof geschetst weet de wetenschapper feiten en fictie te duiden, ziet de kunstenaar mogelijkheden waar ze nog niet gezien werden en kan de consultant de mensen in beweging brengen.

De nadruk van het aanbod van Nieuw Akademia ligt op het optimaliseren van organisatie- en/of ontwikkelingsprocessen die binnen een onzekere context plaatsvinden. Daarbij niet verzandend in het implementeren van de blauwdrukken van de externe experts, maar gericht op het ontwikkelen en vertalen van een eigen visie naar actie.

In 2008 werd in Kantens de boerderij Walsemaweer [1869] aangekocht. Ook Walsemaweer wordt getroffen door bevingen en loopt schade op.  Nieuwe schade is ook aan de orde. Taxatie van het pand toont een extreme waardedaling aan. Om te ontdekken hoe de nieuwe realiteit zich zou gaan ontwikkelen tot een nieuwe toekomst werd de dialoog gezocht met een divers gezelschap “kantelaars” uit de eigen regio en de NAM. Uiteindelijk resulteerde dit in november 2013 in een tweedaags visie-lab Hoogeland. Ondermeer twee medewerkers van de NAM en een bestuurslid van de GBB namen deel aan het lab. Met het oog op die aantrekkelijke toekomst voor het gebied, hoe die dan ook vorm moet gaan krijgen, richtte een groep initiatiefnemers de stichting Groningen Noord op. De stichting streeft naar een aantrekkelijke sociale woon-, werk- en leefomgeving, met een eigen identiteit, natuur en cultuur. Groningen Noord ontwikkelt samen met inwoners plannen die vertrouwen in de toekomst geven. We beschikken zelf als inwoners over de creatieve en intelligente energie die noodzakelijk is, om de volgende stap te zetten. Wie kent de omgeving waarbinnen geleefd en gewerkt wordt beter dan de inwoners zelf?

Sinds de oprichting van de Stichting is Ivo Lochtenberg kwartiermaker. Met een klein team bouwt hij aan een slagvaardige organisatie en begeleidt hij diverse projecten, waaronder de dorpspleinontmoetingen, die begin juni van start zullen gaan.


Jan Hommes Jan Hommes

Jan Hommes, in 1957 geboren in Appingedam en opgegroeid in Zandeweer, op het groninger Hogeland. Woonachtig in Glimmen, nog steeds in de provincie Groningen. Als groninger betrokken bij de ontwikkelingen in de provincie.

Sinds november 1990 predikant van de Protestantse Kerk Nederland na een studie Theologie aan de Rijksuniversiteit  Groningen (en na een opleiding als HNWO-analist aan de toen nog Analistenschool in Groningen). Werkzaam als zodanig gedurende lange tijd in Glimmen en Noordlaren en sinds 7 jaar in Schildwolde-Overschild en Hellum.

Op dit moment o.a. lid van de WMO adviesraad in Haren.

Dit voorjaar betrokken bij het aandacht geven van de aardbevingsproblematiek en de ontslagen bij Aldel en aanverwante bedrijven in de kerkelijke gemeenten.


Marijke van Beek Marijke van Beek

Marijke van Beek is burgemeester gemeente Eemsmond, 61 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen en geboren in Hengelo. 

"Ik wil zorgen voor economische groei in onze gemeente en ook binnen de gehele provincie Groningen. Het moet een plaats zijn waar mensen veilig kunnen wonen, verblijven en werken. Samenwerking is daarbij van essentieel belang."

Samen werken aan een robuuste toekomst

Marijke van Beek voelt zich erg betrokken bij de inwoners van Eemsmond en ze wil er dan ook voor zorgen dat het er borrelt en bruist. De gemeente met het mooiste uitzicht moet een plek zijn waar mensen goed kunnen vertoeven, waar ze veilig kunnen wonen en waar mensen graag naar toe gaan. Samen zorgen voor economische groei, werkgelegenheid en veiligheid. Samen zorgen voor een robuuste toekomst met aandacht voor kwaliteit en financiering.

Haar huidige werkzaamheden bestaan uit alle wettelijke taken en daarnaast is ze portefeuillehouder van openbare orde en veiligheid (inclusief handhaving), beleidscoördinatie (inclusief gaswinningdossier en herindeling), algemeen juridische en bestuurlijke zaken, economische zaken, communicatie (inclusief publieksbalie en klantcontactcentrum) en personeel en organisatie.

Ook vervult ze diverse nevenfuncties. Zo is ze lid van de Raad van Commissarissen Groningen Seaports NV, is ze voorzitter van zowel de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (afd. Eemshaven), Werkorganisatie VTH-DEAL (Vergunningverlening, toezicht en handhaving - Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) als voorzitter van de Stuurgroep Economie, Infrastructuur en Arbeidsmarktbeleid, Eemsdelta.

Eerder werkte ze als loco-burgemeester en wethouder bij de Gemeente Haaksbergen en bekleedde daarnaast diverse andere politieke functies. Zo was ze fractievoorzitter bij Partij van de Arbeid, zat ze in de Gemeenteraad van Haaksbergen en was ze congresafgevaardigde PvdA. Ook vervulde ze diverse nevenfuncties. Ze was lid van de Raad van Commissarissen SC Veendam - waarin ze haar passie voor sport kwijt kon - en ze was lid van de landelijke VNG-commissie Welzijn en Volksgezondheid. En in de functie als voorzitter Comité Culturele Activiteiten vinden we haar passie voor cultuur terug.

Haar carrière startte in de zorgwereld. Zo werkte ze als manager Thuiszorg en was ze als interim Directeur-Coördinator Stichting Zorgplein Haaksbergen.  Ook volgde ze diverse HBO- en post HBO-opleidingen. Op dit moment volgt zij de Commissarissencyclus aan de Nyenrode Business Universiteit. 


Hans Broekhuis Hans Broekhuis

Dr. Jacobus Johannes (Hans) Broekhuis, Geboren op 24 oktober 1947 te Doornspijk, woonachtig in Groningen, Marktstraat 12. Getrouwd met Louise van Weerden en vader van 4 dochters.

FUNCTIES

 • 1975 – 1988: Wetenschappelijk Medewerker Arbeid & Organisatie Wetenschappen aan de Rijks Universiteit Groningen
 • 1988 – 1992: Adviseur, via eigen adviesbureau, van ondermeer de Bovag bij de invoering van Nova (Nieuw Ondernemerschap en Vakmanschap), het eerste kwaliteit/ISO programma in de autobranche, aanvankelijk bij een 150tal autobedrijven, later bij de Pon Grote Steden Groep VW/AUDI en de Furness Groep
 • 1992 – 2002: Directeur/eigenaar SBC te Groningen en Bremen (Dld)
 • 1992 – 2000 : Commissaris bij Business Support Center
 • 1994 – 2000: Aandeelhouder Cape Systems GmbH, Magdeburg (Dld)
 • 1992 – 2004 : Hoofddocent(0.2 aanstelling) Ondernemerschap faculteit Economie&Bedrijfskunde RUG
 • 2002 – 2006: Lector (0,5 aanstelling) Strategisch Ondernemen aan de Hanzehogeschool.
 • 2002 – 2004: Gastdocent strategie, postacademische controller opleiding RUG.
 • 2008 – heden: Promotie begeleiding buitenpromovendi via Stichting PromotumPromovendi te Utrecht
 • Voorts  schrijver, aandeelhouder en commissaris

HUIDIGE NEVEN ACTIVITEITEN

 • Bestuurslid Stichting GRAS  (Groninger Architectuur en Stedenbouw)
 • Bestuurslid Swingin’ Groningen
 • Bestuurslid Stichting MF050 die de jaarlijkse Maker Faire Groningen organiseert.
 • Commissaris bij de Medidis Groep te Lelystad
 • Commissaris bij Paylogic BV te Groningen/Amsterdam (tot 31/12/2013)
 • DGA Nihil Obstat BV (100%) en deze BV is tevens aandeelhouder in De Ko-Operatie BV (50%) en OnlineUitzendburoBV (50%)

Opleiding

 • 1960 – 1965: HBS aan het Chr. Lyceum Nassau Veluwe Harderwijk
 • 1965 – 1967: studie Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
 • 1967 – 1969: Amsterdamse Toneelschool
 • 1969 – 1975: Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
 • 1986: Promotie in de Sociale Wetenschappen aan de Rijks Universiteit te Groningen. 

Boek publicaties

 • Hans Broekhuis e.a., Baanlozen en Recht. Koninklijke Vermande, 1982.
 • Hans Broekhuis e.a., Werkers op een zijspoor. Koninklijke Vermande, 1985.
 • Hans Broekhuis, Beoordeling en begeleiding bij Arbeidsongeschiktheid (proefschrift). Koninklijke Vermande, 1986.
 • Hans Broekhuis, Technology Assessment in stad en regio. Wolters-Noordhoff, 1988
 • Hans Broekhuis, De Kunst van het Ondernemen (oratie). De Gepassioneerde professional, Koninklijke van Gorcum, Assen, 2004.
 • Hans Broekhuis & Louise van Weerden, How to Manage Enterprise. Arnhem Business School Han University, Arnhem, 2006.
 • Hans Broekhuis & Louise van Weerden, Grenzeloos Ondernemen. Gopher, Utrecht, 2007.
 • Hans Broekhuis & Hans Kune, Pim, een bericht van gene zijde. Gopher, Utrecht 2007.
 • Hans Broekhuis, Te eerlijk om beleefd te zijn. Henk Koop, ondernemer uit Tjuchem. Noordboek, Leeuwarden, 2010.
 • Hans Broekhuis, Het Freudiaans woordenboek voor managers. Van Duuren Media, Culemborg, 2011.

Jouke van Dijk Jouke van Dijk

Jouke van Dijk is hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de RUG, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. In zijn onderzoek staan arbeidsmarktvraagstukken als werkloosheid, werkgelegenheid, migratie en arbeidsmarktbeleid centraal.

Nevenwerkzaamheden:

 • Voorzitter van het Bestuur en Directeur van de Waddenacademie-KNAW; een KNAW instituut dat een coördinerende en agendabepalende rol speelt op de ecologische, geologische, klimatologische, economische en sociaal-culturele onderzoeksterreinen met betrekking tot de Waddenregio
 • President of the European Regional Science Association 2014-2018;
 • Lid van de Sociaal-Economisch Raad Noord-Nederland als deskundige op het beleidsterrein scholing en arbeidsmarkt;
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden;
 • Lid van het Bestuur van de Stichting Academische Opleidingen Groningen;
 • Directeur Klaassen Consulting BV;
 • Lid Raad van Advies van het Centrum voor Arbeid en Beleid BV;
 • Lid Raad van Advies van Ibn Battuta, vereniging van studenten Ruimtelijke Wetenschappen te Groningen;
 • Fellow Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) of the Maastricht University School of Business and Economics;
 • Editor Springer Regional Science Series 'Advances in Spatial Science';
 • Overseeing Editor Journal of Economic and Social Geography.

Voor verdere informatie zie: www.joukevandijk.nl

In 2012 is hij fellow geworden van het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) a research institute of the Maastricht University School of Business and Economics (SBE).


Ad de Vos Ad de Vos

Ad de Vos is in dienst van FNV Bondgenoten sinds 1994 als bestuurder metaal, teamleider metaal en thans als Regioleider Groningen.

FNV Bondgenoten is de grootste vakbond in de marktsector. Wij behartigen de belangen van onze leden op het gebied van werk en inkomen.

Voor werkgevers en overheid is FNV Bondgenoten een kritische, zelfbewuste onderhandelingspartner. Betrouwbaarheid, deskundigheid en gedrevenheid zijn daarbij vanzelfsprekend.

Wat FNV Bondgenoten vooral bijzonder maakt, is dat we dichtbij mensen staan en oog hebben voor hun verscheidenheid. FNV Bondgenoten stelt haar leden in staat hun positie te versterken en hun wensen te realiseren. Solidariteit is hiervoor de beste basis. Wij denken en werken vanuit een visie waarin democratie, mensenrechten en duurzaamheid centraal staan.

FNV Bondgenoten maakt deel uit van de vakcentrale FNV en werkt intensief met andere vakbonden samen. Nationaal en internationaal.

De activiteiten van FNV Bondgenoten worden uitgevoerd door vrijwilligers en eigen werknemers. Voor hen creëert de bond een inspirerende werkomgeving.


Wout Buitelaar Wout Buitelaar

Wouter Leo Buitelaar (1945)

 • Doctoraal examen organisatiesociologie RUL (1969).
 • Wetenschappelijk medewerker sociale psychologie RUG (1970-1978).
 • Wetenschappelijk hoofdmedewerker arbeid- en organisatiesociologie/UvA (1979-1984).
 • Onderzoeker/consultant TNO-Studiecentrum voor Technologie en Beleid Apeldoorn (1985-1991).
 • Doctoraat technische wetenschappen THD (1985).
 • Hoogleraar bedrijfsorganisatie en arbeidsverhoudingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde/UvA (1992-2006, sedert 2007 hoogleraar-fellow).
 • Tevens directeur Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie (2000-2001).

Daarnaast lid/voorzitter Comité van Deskundigen European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (1988-2000), lid Raad van Commissarissen Energie Noord-West (1996-1999) resp. NCIV/Aedes (1997-2000), Kon. Sphinx (1998-2000), Nutsbedrijf Regio Eindhoven (2002-2008). Wetenschappelijk hoofdredacteur OR Informatie (2004-2006).     


Annette van Velde Annette van Velde
Annette van Velde is melkveehouder te Kantens
 • Lid Provinciaal bestuur LTO Noord Groningen
 • Vice voorzitter Algemeen Bestuur LTO Noord
 • Voorzitter LTO vakgroep multifunctionele landbouw
Deelnemer aan de dialoogtafel voor de land- en tuinbouw organisatie.

Christiaan Zuidema Christiaan Zuidema

Dr. Christian Zuidema is Universitair Docent in de Planologie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Zuidema geeft onderwijs met een nadruk op de thema’s milieu, duurzame ontwikkeling en de energietransitie. Hij is in 2014 uitgeroepen tot Docent van het Jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zuidema is tevens actief in het doen van onderzoek op dezelfde thema’s. Hij heeft hierover verschillende boeken gepubliceerd, zoals De Milieuatlas (2007), Stimulating Local Environmental Policy (2011), Towards Liveable Cities in Europe (forthcoming) and, als co-auteur Smart Methods for Environmental Externalities (2012).

Op het moment is Zuidema betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten die zich specifiek richten op decentrale energieopwekking.


Jur Bekooy Jur Bekooy

Jur Bekooy is bouwkundige bij de Stichting Oude Groninger Kerken.

Hij houdt zich bezig met behoud en ontwikkeling van historische gebouwen en van religieus erfgoed in het bijzonder.

Hij is altijd zeer geïnteresseerd geweest in zowel architectuurgeschiedenis alsook hedendaagse architectuur. “Vandaag is niet de laatste dag van het verleden maar de eerste dag van de toekomst” geldt wat hem betreft zeker ook voor onze omgang met historische gebouwen.

Daartoe behoort ook het breed en hedendaags gebruik van monumentale kerkgebouwen. Al heel lang is zijn adagium “De dorpskerk is de mooie kamer van het dorp”.

 In zijn werk bij de SOGK houdt hij zich bezig met architectuur, bouw en verbouw en (her)bestemming en identiteit van gebouwen en landschap. Instandhouding van historische gebouwen vind hij een doel op zichzelf en een middel om dienstbaar te zijn aan bewoners en gebruikers. Harde bouwtechnieken en sociale leefbaarheid gaan bij hem hand in hand.


Corine Jansen Corine Jansen

Opleiding

 • Rijksuniversiteit Groningen: modules Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
 • Post HBO Personeel en Organisatiemanagement
 • HBO Sociale Academie Cultureel Werk

Functies

 • Manager Participatiemarkt ROC Noorderpoort (2010-aprl 2013)
 • Wethouder voor de PvdA van de gemeente Loppersum (2006-2010)
 • Directeur sector Techniek ROC Noorderpoort (1998-2006)
 • Directeur Personeelszaken Deeltijd KMBO Groningen (1993-1998)
 • Directeur Onderwijsontwikkeling Deeltijd KMBO Groningen (1989-1993)
 • Sectordirecteur Streekschool Groningen (1984- 1989)
 • Directeur Stichting Vorming Werkende Jongeren Eemsmond (1973 – 1984) 

Vrije Tijd

 • Voorzitter Groninger Bodem Beweging
 • Voorzitter Raad van Toezicht Top van Groningen
 • Vicevoorzitter Stichting dorpshuis Wirdum
 • Hoofdredacteur Dorpskrant Rondom Wirdum
 • Coördinator groenproject Wirdum
 • Mantelzorger
 • Diverse netwerken

Voornaamste drijfveren

 • Sociaal - er zijn altijd mensen die een extra zetje nodig hebben om te overleven.               
 • Democratisch - overleg en gezamenlijke besluitvorming levert voor een ieder het meeste op
 • Verbinden - samenleven doe je met elkaar